aktualności - Uruchamiamy zajęcia w przedszkolu


W związku z nowymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 

informujemy, że w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu przy ZS w Kietrzu

zwiększa się liczba dzieci przyjętych do jednej grupy przedszkolnej do 14 osób,

co w przeliczeniu na 1 dziecko/opiekuna stanowi 3 m2 powierzchni do wypoczynku, zabawy

i zajęć w sali przedszkolnej.


Szanowni Państwo.

Kd 25 maja 2020 będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu, zgodnie z Kryteriami przyjęć dzieci do przeszdszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas organizacji tych zajęć będą obowiązywały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej) jest realizowana zdalnie.

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem dziecka w zajęciach na terenie placówki, prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami.

"Karty zgłoszenia dziecka" i  "Regulamin" można pobrać ze strony internetowej (pliki w załączeniu) lub z sekretariatu, przy ul. Głowackiego 37.

Kryteria przyjmowania dzieci przedszkolnych

do Publicznego Przedszkola w Kietrzu przy ZS w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Publiczne Przedszkole w Kietrzu przyjmuje do placówki tylko zgłoszone przez rodziców dzieci przedszkolne wg poniższych kryteriów:

 1. Obydwoje z rodziców (jeden z rodziców, w przypadku gdy samotnie wychowuje dziecko) pracują w:

  - systemie ochrony zdrowia,

  - służbach mundurowych,

  - handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  a którzy nie mogą zapewnić podopiecznym opieki w domu.

 1. Obydwoje z rodziców pracują w innych, jednozmianowych zakładach pracy,

- gdy przynajmniej jeden z opiekunów nie ma możliwości pogodzenia pracy (praca zdalna) z opieką nad dzieckiem w domu,

- a we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu.

 1. Jedno z rodziców pracuje w zakładzie pracy, drugie z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne, a we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu.

 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę (dziecko lub opiekuna) - stąd liczba miejsc w placówce jest ograniczona. O przyjęciu dziecka do placówki decydować będzie zatem kolejność wpływanych zgłoszeń do dyrektora przedszkola.

 3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko z domu, w którym nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

 5. Godziny pracy przedszkola wynikają z organizacji pracy placówki, ale mogą ulec skróceniu adekwatnie do deklaracji rodziców.

   

Zasady zgłaszania (chęci przyprowadzania) dzieci

do Publicznego Przedszkola w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Zgłaszanie dzieci do przedszkola musi być zgodne z "Kryteriami przyjmowania dzieci Publicznego Przedszkola w Kietrzu przy ZS w Kietrzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

 2. Zgłoszenia dzieci odbywają się drogą elektroniczną na adres szkola@kietrz.pl od dnia 18.05.2020r. do 20.05.2020r. poprzez odesłanie na w/w adres wypełnionych i podpisanych załączników nr 1 i nr 2 dostępnych do pobrania na stonie internetowej przedszkola lub złożenie w/w załączników w sekretariacie szkoły przy ul. Głowackiego 37 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -13.00.

 3. O kolejności przyjmowania zgłoszeń decyduje data/godzina wysłanego/złożonego w sekretariacie szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszenia.

 4. Liczba przyjęć zgłoszeń jest ograniczona i wynika z "Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli (...) wydanego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2029r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567".

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kietrz,.........................godz...........................                                                                                                                                                                                    załącznik nr 1

 

Karta zgłoszenia dziecka

do Publicznego Przedszkola w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Nazwisko i imię dziecka.........................................................................................................................

Data urodzenia dziecka...........................................................................................................................

Dziecko w 2019/2020 r. uczęszczało do grupy.......................................................................................

 

Matka dziecka pracuje w*:

TAK/NIE

Ojciec dziecka pracuje w*:

TAK/NIE

- systemie ochrony zdrowia,

 

- systemie ochrony zdrowia,

 

- służbach mundurowych,

 

- służbach mundurowych,

 

- handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

- handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

pracuje w innym niż w/w zakładzie pracy

 

pracuje w innym niż w/w zakładzie pracy

 

nie ma możliwości pogodzenia pracy (praca zdalna) z opieką nad dzieckiem w domu

 

nie ma możliwości pogodzenia pracy (praca zdalna) z opieką nad dzieckiem w domu

 

we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu

 

we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu

 

prowadzi gospodarstwo rolne,

 

prowadzi gospodarstwo rolne,

 

pracuje w jednozmianowym zakładzie pracy

 

pracuje w jednozmianowym zakładzie pracy

 

aktualny nr tel.

aktualny nr tel.

Czy dziecko cierpi na alergię pokarmową?..............................na jakie produkty?..............................

..............................................................................................................................................................

Proszę zaznaczyć: "TAK" lub "NIE" przy wybranych odpowiedziach

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

TAK NIE

 

Oświadczam, że nikt z domowników mojego dziecka nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych z podejrzeniem zarażenia koronawirusem (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

TAK NIE

 

Deklaruję pobyt mojego dziecka w przedszkolu w godzinach: od..........................do..........................

i korzystania z ......................................(liczba) posiłków dziennie.

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka.

 

............................................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

załącznik nr 2

Regulamin rodziców dzieci przedszkolnych

Publicznego Przedszkola w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 3. Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 4. Do przedszkola wchodzą jedynie dzieci przyprowadzane do przedszkola.

 5. Do przedszkola nie wchodzą rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 6. W szatni i sali przedszkolnej każde dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego dorosłego opiekuna – pracownika przedszkola.

 7. W trakcie odbierania dziecka z przedszkola wytypowani pracownicy przedszkola przebierają dziecko w ubrania wierzchnie i odprowadzają je do rodzica/opiekuna przed drzwi przedszkola.

 8. Rodzice/opiekunowie komunikują się z opiekunami dziecka telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów opiekunów (za ich zgodą).

 9. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp..

 10. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania środków ostrożności: zakrywania ust i nosa, używania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

 11. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

 12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby.

 13. Rodzice/opiekunowie przypominają dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 14. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania Statutu Publicznego Przedszkola w Kietrzu oraz niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania go

 

 

 

 

Kietrz, dnia........................... ........................................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................


Procedury w zakresie organizacji opieki

w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Lista dzieci z poszczególnych grup jest wywieszona na tablicy przy wejściu do sali przedszkolnej.

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, woźne oddziałowe).

 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się zaplecza kuchennego, ciągów komunikacji wewnętrznej, szatni, pomieszczeń porządkowych, magazynowych i higieniczno-sanitarnych (łazienki, toalety).

 4. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w jednej sali Publicznego Przedszkola w Kietrzu może przebywać do 10 dzieci.

 5. W salach pozostają jedynie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie zdezynfekować lub uprać.

 6. Przybory sportowe, zabawki, przedmioty i sprzęty po każdorazowym użyciu są dokładnie zdezynfekowane lub wyczyszczone.

 7. Sale przedszkolne są wietrzone raz na godzinę.

 8. Dzieci z różnych grup przedszkolnych nie mają ze sobą kontaktu.

 9. Dzieci przedszkolne nie mają obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos ani dezynfekowania rąk środkami do dezynfekcji.

 10. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą we wszystkich pomieszczeniach placówki wynoszący min. 1,5 m.

 11. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rekawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

 12. Przedszkole w godzinach swojej pracy pozostaje zamknięte. Wytypowani pracownicy przedszkola wpuszczają do placówki rodziców przyprowadzających/odbierających dzieci zgodnie z zasadami zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

 13. Rodzice/opiekunowie komunikują się z opiekunami dziecka telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów opiekunów (za ich zgodą).

 14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka temperatura ciała podopiecznego mierzona jest za pomocą termometru bezdotykowego.

 15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecko pod opieką opiekuna zostaje odizolowane w osobnym przystosowanym do tego celu pomieszczeniu (dyżurka obok sekretariatu??????).

 16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka opiekun dziecka powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i zobowiązuje ich do pilnego odebrania dziecka z placówki.

 17. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przedszkolu nie są organizowane wyjścia poza teren placówki.

 18. Dzieci przedszkolne mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

 19. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dzieci przedszkolne nie korzystają z przedszkolnego placu zabaw.

 20. Dzieci z najmłodszych grup wiekowych mają możliwość poobiedniego leżakowania. Leżaki dzieci ustawiane są w bezpiecznych odległościach od siebie, a po leżakowaniu każdorazowo dezynfekowane. Pościel dzieci (koce, poduszki, prześcieradła) przechowywane są w osobnych szafkach w szatniach dzieci.

 

 

Procedury zachowania higieny, czystości i dezynfekcji

pomieszczeń i powierzchni

w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. Pracownicy przedszkola wchodzą do przedszkola głównym wejściem do szkoły od ul. Głowackiego. Przed wejściem do placówki umieszczono płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki.

 2. Pracownicy przedszkola regularnie myją rące wodą z mydłem lub dezynfekują odpowiednimi środkami.

 3. Pracownicy przedszkola dbają o regularne i częste mycie rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 4. Pracownicy przedszkola zapoznają dzieci z zasadami prawidłowego i częstego mycia rąk.

 5. Prace porządkowe w przedszkolu są codziennie monitorowane ( szczególnie: utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, powierzchni płaskich, blatów stołów, włączników itp.).

 6. W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.

 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 8. Pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos/przyłbice, fartychy ochronne (do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci).

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedury dotyczące gastronomii

w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Wszystkie posiłki serwowane w przedszkolu (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) przygotowywane są w kuchni szkolnej.

 2. Wszystkie posiłki podawane są w salach przedszkolnych z zachowaniem bezpiecznej odległości między dziećmi.

 3. Po posiłkach systematycznie czyści się lub dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzesełek.

 4. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentów i każdorazowo wyparzane.

 5. Dzieci przedszkole mają możliwość korzystania z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem opiekunów przedszkola. Naczynia są na bieżąco myte z użyciem detergentów lub wyparzane. Dzieci w przedszkolu nie korzystają z napojów przynoszonych z domu.

 6. Personel kuchenny nie ma bezpośredniego kontaktu z pracownikami przedszkola.

 7. Przy organizacji żywienia, oprócz warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia, obowiązują dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: w miarę możliwości bezpieczna odległość między stanowiskami pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 8. W kuchni szkolnej utrzymywana jest szczególna higiena, częste mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych.

 9. W przedszkolu dzieci nie mają możliwości spożywania przynoszonych z domu przekąsek, słodyczy itp.

 10. Dzieci, które chorują na alergie pokarmowe mają zapewnioną dietę dostosowaną do schorzenia.

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u personelu

Publicznego Przedszkola w Kietrzu przy ZS w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

 1. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. W przedszkolu pracują osoby poniżej 60 roku życia bez istotnych problemów zdrowotnych.

 3. Pracownicy przedszkola mają do dyspozycji środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, jednorazowe fartuchy).

 4. W placówce umieszczone są wykazy numerów lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych i służb medycznych.

 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownicy przedszkola nie przychodzą do pracy i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 6. Pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe pozostaje natychmiast odsunięty od pracy i odizolowany w osobnym pomieszczeniu.

 7. W sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem u pracownika przedszkola:

  - zawiesza się przyjmowanie dzieci do przedszkola,

  - powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Głubczycach,

  - stosuje się do zaleceń i instukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej,

  - obszar, w którym poruszał się/pracował pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji,

  - ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podajrzana o zakażenie i obliguje się je do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym (załącznik nr. 3 – ze strony gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl ).

 

 

 

 

 

zobacz również: