aktualności - Funkcjonowanie przedszkola od 1 września 2020r.

Procedury funkcjonowania

Publicznego Przedszkola w ZS w Kietrzu

w czasie epidemii

Kietrz ul. Głowackiego 37

...................................................................................................................................
Procedury w zakresie organizacji opieki

w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

w czasie epidemii koronawirusa

 

 1. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 3. Do przedszkola nie są przyprowadzane dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 4. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego.

 5. Dzieci przedszkolne nie mają obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos ani dezynfekowania rąk środkami do dezynfekcji.

 6. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy, w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, woźne oddziałowe).

 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali przypadająca na każde dziecko:

  - przybywające w placówce do 5 godzin dziennie wynosi 2 m²,

  - przybywające w placówce dłużej niż 5 godzin dziennie wynosi 2,5 m²,.

  Do przestrzeni tej nie wlicza się zaplecza kuchennego, ciągów komunikacji wewnętrznej, szatni, pomieszczeń porządkowych, magazynowych i higieniczno-sanitarnych (łazienki, toalety).

 8. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w jednej sali Publicznego Przedszkola w Kietrzu może przebywać 25 dzieci.

 9. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS liczba dzieci w grupie intergacyjnej w PP w Kietrzu jest mniejsza niż 20 osób.

 10. Zajęcia logopedyczne odbywają się w grupach max. 2 – osobowych, rewalidacja oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – indywidualnie.

 11. W salach pozostają jedynie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie zdezynfekować lub uprać.

 12. Przybory sportowe, zabawki, przedmioty i sprzęty po każdorazowym użyciu są dokładnie zdezynfekowane lub wyczyszczone.

 13. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami między dziećmi, a opiekunowie dziecka są zobowiązani do regularnego czyszczenie (prania lub dezynfekcji) zabawek.

 14. Sale przedszkolne są wietrzone raz na godzinę.

 15. Dzieci z różnych grup przedszkolnych nie mają ze sobą kontaktu.

 16. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą we wszystkich pomieszczeniach placówki wynoszący min. 1,5 m.

 17. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rekawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola korzystają jedynie z przestrzeni wspólnej przedszkola, tj. korytarza i szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckem – 2 m.

 19. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i opiekunów do sal przedszkolnych, toalet.

 20. W czasie odbywania przez nowo przyjęte do przedszkola dziecko okresu adaptacyjnego rodzice/opiekunowie przedszkolaka wyjątkowo mogą przebywać w salach przedszkolnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rą) oraz pod warunkiem, że są zdrowi i nie mieszkają z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji. Liczba rodziców jest jednak ograniczona, aby mogli oni zachować w placówce dystans społeczny min. 2 m.

 21. Rodzice zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i us, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. Przestrzeganie zasad zachowania odpowiedniego dystansu społecznego wśród rodziców/opiekunów, w miarę możliwości, jest koordynowane przez pracowników przedszkola.

 23. Zebrania grupowe z rodzicami na czas epidemii są zawieszone. Rodzice/opiekunowie mają możliwośc kontaktu z nauczycielem – wychowawcą lub specjalistą pracującym w przedszkolu telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów nauczycieli (za ich zgodą).

 24. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka temperatura ciała podopiecznego mierzona jest za pomocą termometru bezdotykowego.

 25. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecko pod opieką opiekuna zostaje odizolowane w osobnym przystosowanym do tego celu pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów dziecka i zobowiązuje ich do pilnego odebrania dziecka z placówki.

 26. Dzieci przedszkolne mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detrgentu lub dezynfekowany.

 27. W czasie epidemii w przedszkolu nie są organizowane wyjścia poza teren placówki.

 28. Dzieci z najmłodszych grup wiekowych mają możliwość poobiedniego leżakowania. Leżaki dzieci ustawiane są w bezpiecznych odległościach od siebie, a po leżakowaniu każdorazowo dezynfekowane. Pościel dzieci (koce, poduszki) przechowywane są w osobnych pokrowcach.

 

...........................................................................................................................................................................................

Procedury zachowania higieny, czystości i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

w czasie epidemii koronawirusa

 

 1. Pracownicy przedszkola wchodzą do przedszkola wejściem od strony podwórka przedszkolnego lub głównym wejściem do szkoły od ul. Głowackiego. Przed wejściem do placówki umieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki.

 2. Pracownicy przedszkola regularnie myją rące wodą z mydłem lub dezynfekują odpowiednimi środkami.

 3. Pracownicy przedszkola dbają o regularne i częste mycie rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 4. Pracownicy przedszkola zapoznają dzieci z zasadami prawidłowego i częstego mycia rąk.

 5. Prace porządkowe w przedszkolu są codziennie monitorowane ( szczególnie: utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, powierzchni płaskich, blatów stołów, włączników itp.).

 6. W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.

 7. Regularna dezynfekcja jest zgodna z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniach środka do dezynfekcji ze szczególnym przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów (tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 9. Pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos/przyłbice, fartychy ochronne (do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci).

 

.......................................................................................................................................................................

Procedury dotyczące gastronomii

w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

w czasie epidemii koronawirusa

 

 1. Wszystkie posiłki serwowane w przedszkolu (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) przygotowywane są w kuchni szkolnej.

 2. Wszystkie posiłki podawane są w salach przedszkolnych.

 3. Po posiłkach systematycznie czyści się lub dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzesełek.

 4. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentów i każdorazowo wyparzane.

 5. Dzieci przedszkole mają możliwość korzystania z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem opiekunów przedszkola. Naczynia są na bieżąco myte z użyciem detergentów lub wyparzane. Dzieci w przedszkolu nie korzystają z napojów przynoszonych z domu.

 6. Personel kuchenny nie ma bezpośredniego kontaktu z pracownikami przedszkola.

 7. Przy organizacji żywienia, oprócz warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia, obowiązują dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: w miarę możliwości bezpieczna odległość między stanowiskami pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 8. W kuchni szkolnej utrzymywana jest szczególna higiena, częste mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych.

 9. W przedszkolu dzieci nie mają możliwości spożywania przynoszonych z domu przekąsek, słodyczy itp.

 10. Dzieci, które chorują na alergie pokarmowe mają zapewnioną dietę dostosowaną do schorzenia.

.....................................................................................................................................................................................................................

Procedury na przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u personelu

Publicznego Przedszkola w Kietrzu przy ZS w Kietrzu

w czasie epidemii koronawirusa

 

 1. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Pracownicy przedszkola mają do dyspozycji środki ochrony osobistej.

 3. W placówce umieszczone są wykazy numerów lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych i służb medycznych.

 4. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19:

  a. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownicy przedszkola nie przychodzą do pracy i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem,

  b. pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe pozostaje natychmiast odsunięty od pracy i odizolowany w osobnym pomieszczeniu,

  c. w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem u pracownika przedszkola:

  - zawiesza się przyjmowanie dzieci do przedszkola,

  - powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Głubczycach,

  - stosuje się do zaleceń i instukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej,

  - obszar, w którym poruszał się/pracował pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji,

  - ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podajrzana o zakażenie i obliguje się je do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

zobacz również: