aktualności - Procedury funkcjonowania Przedszkola od 1 września 2021 r.

Procedury funkcjonowania Publicznego Przedszkola w ZS w Kietrzu

od 1 września 2021 r. Kietrz, ul. Głowackiego 37

Wewnętrzne procedury w zakresie organizacji zajęć w Publicznym Przedszkolu w Kietrzu

obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dzecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane wyłącznie przez opiekunów nie przejawiających objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. .

 3. Dzieci przedszkolne, nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola wchodzą do placówki głównym wejściem do przedszkola. Przed wejściem do placówki umieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki wraz z niezbędnymi instrukcjami.

 4. Dzieci przedszkolne nie mają obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos ani dezynfekowania rąk środkami do dezynfekcji.

 5. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZS w Kietrzu nr 2/2021/2022 od dnia 1 września 2021 r. opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku przedszkola bezwzględnie przestrzegając zasad:

  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 6. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i opiekunów do sal przedszkolnych, toalet.

 7. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Na teren placówki mogą wejść jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Obowiązuje je: stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zasada zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m. Osoby takie mogą przybywać tylko w wyznaczonych obszarach.

 8. W przedszkolu zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 9. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego.

 10. Dzieci z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) będą odizolowani w odrębnym pomieszczeniu – izolatce z zapewnieniem odległości od innych osób wynoszącym min. 2 m.

 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i zobowiązuje ich do pilnego odebrania dziecka z placówki.

 12. Każda grupa przedszkolna będzie korzystała ze stałych, wyznaczonych pomieszeń, w których odbywać się będą zajęcia i zabawy. Do grupy przyporządkowani będą, w miarę możliwości, ci sami nauczyciele.

 13. Dzieci przedszkolne nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust.

 14. Dzieci z różnych grup przedszkolnych, w miarę możliwości, nie mają ze sobą kontaktu.

 15. Zajęcia logopedyczne będą odbywać się w grupach max. 4 – osobowych, zajęcia rewalidacyjne – indywidualnie, inne zajęcia dodatkowe – w grupach do 5 osó

 16. Dzieci nie zabierają ze sobą do przedszkola/z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek itp. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami między dziećmi, a opiekunowie dziecka są zobowiązani do regularnego czyszczenie (prania lub dezynfekcji) zabawek.

 17. Z sal przedszkolnych, sal gimnastycznych i innych pomieszeń przedszkolnych usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory sportowe, zabawki, przedmioty i sprzęty po każdorazowym użyciu są dokładnie dezynfekowane lub wyczyszczone. W salach przedszkolnych zainstalowano elektryczne oczyszczacze powietrza.

 18. Dzieci przedszkolne mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detrgentu lub dezynfekowany.

 19. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 20. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia są wietrzone co najmniej raz na godzinę (przez nauczyciela lub woźną przedszkolną).

 21. Przed wejściem do dali przedszkolnej wszyscy pracownicy przedszkola dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym.

 22. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z napojów przyniesionych z domów, które przechowują w indywidualnych szafkach.

 23. Istnieje możliwość organizacji zebrań grupowych z rodzicami pod warunkiem zachowania zasad hiegieny i ochrony osobistej oraz dystansu społecznego. Rodzice/opiekunowie mają możliwośc kontaktu z nauczycielem – wychowawcą lub specjalistą pracującym w przedszkolu telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów nauczycieli (za ich zgodą).

 24. Personel kuchenny i pracownicy administracji ograniczają bezpośrednie kontakty z przedszkolakami oraz nauczycielami.

 25. Dzieci z najmłodszych grup wiekowych mają możliwość poobiedniego leżakowania. Leżaki dzieci ustawiane są w bezpiecznych odległościach od siebie, a po leżakowaniu każdorazowo dezynfekowane. Pościel dzieci (koce, poduszki) przechowywane są w osobnych pokrowcach.

 

Procedury zachowania higieny, czystości i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

w Publicznym Przedszkolu w ZS w Kietrzu od 1 września 2021 r.

 

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

 2. Wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola regularnie myją rące wodą z mydłem lub dezynfekują odpowiednimi środkami.

 3. Nauczyciele przypominają dzieciom zasady prawidłowego i częstego mycia rąk.

 4. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola dbają o regularne i częste mycie rąk przez dzieci przedszkolne, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 5. Prace porządkowe w przedszkolu są codziennie monitorowane ( szczególnie: utrzymanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.).

 6. Regulrna dezynfekcja jest zgodna z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniach środka do dezynfekcji ze szczególnym przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów (tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

 7. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 8. W placówce przeprowadzane są bieżące prace w zakresie czyszczenia urządzń sanitarno – higienicznych z użyciem detergentu oraz dezynfekcja toalet.

 9. Nauczyciele i pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos/przyłbice.

   

Procedury dotyczące gastronomii w Publicznym Przedszkolu w ZS w Kietrzu

od 1 września 2021 r.

 

 1. Wszystkie posiłki serwowane w przedszkolu (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) przygotowywane są w kuchni szkolnej, a do zakończenia remontu kuchni – dostarczane przez firmę cateringową.

 2. Wszystkie posiłki podawane są w salach przedszkolnych.

 3. Po posiłkach systematycznie czyści się lub dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzesełek.

 4. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentów i każdorazowo wyparzane.

 5. Przy organizacji żywienia, oprócz warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia, obowiązują dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: w miarę możliwości bezpieczna odległość między stanowiskami pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 6. W kuchni szkolnej utrzymywana jest szczególna higiena, częste mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych.

 7. W przedszkolu dzieci nie mają możliwości spożywania przynoszonych z domu przekąsek, słodyczy itp.

 8. Dzieci, które chorują na alergie pokarmowe mają zapewnioną dietę dostosowaną do schorzenia.

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracowników

Publicznego Przedszkola w ZS w Kietrzu od 1 września 2021 r.

 

 • Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych MEiN oraz wprowadzonych w przedzkolu szczegółowych rozwiązaniach organizacyjnych.

 • Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujcych infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

 • Pracownicy przedszkola mają do dyspozycji środki ochrony osobistej.

 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownicy przedszkola nie przychodzą do pracy i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • Pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe pozostaje natychmiast odsunięty od pracy i odizolowany w osobnym pomieszczeniu, wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

 • Pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych kontakuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przeszkola stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

  - ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podajrzana o zakażenie i obliguje się je do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,

  obszar, w którym poruszał się/pracował pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.


Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZS

w Kietrzu nr 2/2021/2022

od dnia 1 września 2021 r.

 

opiekunowie odprowadzający dzieci

mogą wchodzić do przedszkola zachowując zasady:

 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi

min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

d) opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania środków ochronnych: maseczki na nos i usta, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

e) obowiązuje zakaz wstępu rodziców i opiekunów do sal przedszkolnych, toalet.

 

zobacz również: