organizacja pracy - Psycholog

Psycholog mgr Anna Drzewiecka 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Wtorek          12.00-15.00

Środa            10.00- 12.00 

Czwartek      11.00-15.00

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się w szkole podstawowej w sali nr 18 (obok biblioteki szkolnej).

       Do  zadań psychologa w szczególności należy:

  1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb   ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

  3. Wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami.

  4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

  5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

  7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców   i nauczycieli. 

                                                                           

                                                                              

zobacz również: