programy, akcje i projekty - Program Zdrowotny

Program edukacji prozdrowotnej dla dzieci 6 - letnich

”My się zimy nie boimy"

 Wiadomo, że sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego nie jest dobra i od szeregu lat systematycznie pogarsza się. W przedszkolu jest to szczególnie widoczne w okresie jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym gdy z powodu różnego rodzaju chorób frekwencja na zajęciach przedszkolnych dramatycznie spada. Dzieci zbyt łatwo zapadają na różne choroby i są mało odporne. Obecne warunki życia skłaniają do ograniczenia ruchu ( jazda samochodem, oglądanie telewizji, komputer), który jest podstawowym bodźcem rozwojowym i wskaźnikiem zdrowia. Ograniczenie ruchu sprawia, że dzieci są nie tylko mało sprawne, ale ich organizmy mają zakłócone różne ważne procesy życiowe. W codziennej pracy borykamy się również z problemami: nie jedzenia przez sporą grupę dzieci (szczególnie tych, które od niedawna są pod opieką naszej placówki) warzyw i owoców, a zastępowania ich ogromnymi ilościami słodyczy, brakiem higieny jamy ustnej, bólem zębów świadczącym o ich zepsuciu, z niską aktywnością ruchową rodziny, nadwagą u dzieci.

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów. Budowanie świadomości prozdrowotnej, to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje prawidłowe przystosowanie się do środowiska społecznego. Dobre samopoczucie, odporność organizmu umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę. Należy również stwierdzić z całą pewnością, że zdrowy przedszkolak to w przyszłości dobry uczeń.

Wnioski wyciągnięte z obserwacji skłoniły nauczyciela naszego przedszkola do stworzenia programu mającego na celu działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego szerzej rozumianego zdrowia szczególnie w okresie jesienno- zimowym gdy nasza aktywność i odporność spada.

 Program My się zimy nie boimy jest ściśle skorelowany z programem wychowania przedszkolnego Nasze przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej wyd. MAC, a także zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program ten przeprowadzany jest za zgodą i akceptacją rodziców dzieci, a także ich aktywnym udziałem.  Program realizowany jest przez mgr Marzenę Makarską w grupie 0a i obejmuje także nauczycieli, pracowników przedszkola oraz rodziców.  Po realizacji programu zostanie przeprowadzona ewaluacja, która odpowie na pytanie czy warto go kontynuować w latach następnych.

Główne założenia programu zostały ujęte w następujących blokach:

 1. Zdrowie fizyczne:
 2. zdrowe odżywianie
 3. korzystanie ze świeżego powietrza,
 4. kształtowanie sprawności fizycznej
 5. Zdrowie psychiczne:
 6. rozumienie emocji,
 7. budowanie poczucia własnej wartości
 8. higiena narządów zmysłowych i układu nerwowego,
 9. Inne działania związane z profilaktyką zdrowia.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • wzbogacanie wiedzy, wykształcenie postawy prozdrowotnej oraz umożliwienie nabycia określonych umiejętności, prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych.
 • poprawa frekwencji na zajęciach przedszkolnych w okresie jesienno-zimowym

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem;
 • wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych;
 • wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych;
 • doskonalenie nawyków i umiejętności higieniczno – zdrowotnych;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu
   i  bezpieczeństwu;
 • przygotowywanie dzieci do umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania i współżycia w grupie;
 • stymulowanie rozwoju różnych narządów i układów;
 • kształtowanie i dbanie o rozwój psychiczny.
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, jako jednego z czynników pozytywnego
   zdrowia
 • wdrażanie dzieci do wizyt kontrolnych u specjalistów;
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych;
 • dostrzeganie potrzeb osób niepełnosprawnych i chorych;
 • włączenie rodziców w realizację założeń programu z jednoczesnym uwzględnieniem
  w pracy z dziećmi inicjatyw wychodzących z ich strony.

OCZEKIWANE EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 1. DLA DZIECI:

 • harmonijny rozwój osobowości;
 • zdrowie i dobre samopoczucie;
 • zaspokojenie najistotniejszych potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych
  i duchowych;
 • ochrona i wzmocnienie organizmu poprzez różnorodną aktywność;
 • radość i zadowolenie z osiągniętych umiejętności, sprawności, nawyków
  i wiadomości;
 • wiara we własne możliwości i poczucie własnej wartości;
 • bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

 2.  DLA RODZICÓW:

 • mniej problemów zdrowotnych z dzieckiem- dziecko zdrowe i aktywne;
 • zadowolenie z osiągnięć swoich pociech;
 • bliski kontakt emocjonalny rodziców i dzieci sprzyjający utrwalaniu postaw
   prozdrowotnych;
 • zdobycie potrzebnej wiedzy dotyczącej oddziaływań profilaktycznych;
 • mobilizacja i podjęcie wspólnych działań preferujących zdrowy styl życia;
 • zadowolenie ze skuteczności działań podjętych w naszej placówce.

 3. DLA PRACOWNIKÓW I PLACÓWKI:

 • zadowolenie z przekazywanej wiedzy dzieciom i rodzicom;
 • satysfakcja z troski o zdrowie innych;
 • zadowolenie z ochrony i poprawy zdrowia wychowanków;
 • uznanie posiłków, jako ważnej roli w promocji zdrowia;
 • zmniejszenie zachorowalności podopiecznych;
 • uznanie przedszkola za czyste, zdrowe i bezpieczne;
 • pełna integracja społeczna: dzieci - rodzice- przedszkole;
 • promocja placówki;
 • preferowanie przez wszystkich zdrowego stylu życia;
 • rozwinięcie dobrych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi
  w promocji zdrowia.

zobacz również: