programy, akcje i projekty - Przedszkolaki jak Pierwszaki

 

PROGRAM ADAPTACYJNY dla  dzieci z grup „0” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu.
Ma on za zadanie pomóc dziecku w pokonaniu emocji oraz w zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z „zerówki” do klasy I.

Prawie dla każdego dziecka pierwsze dni, częściej tygodnie, pobytu w szkole są okresem bardzo trudnym. Rozłąka, oderwanie od najbliższej rodziny i środowiska powoduje silne zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. Dramat rozstania blokuje możliwość poznawania, a także uczenia się. Im młodsze dziecko, tym dłuższy okres potrzebny do zaakceptowania zmiany. Szybka i właściwa adaptacja jest szczególnie ważna u tych sześciolatków, które edukację przedszkolną rozpoczynają dopiero na rok przed obowiązkiem szkolnym. Długi okres przystosowywania się do szkoły ogranicza niezbędny czas na naukę tylu ważnych nowych umiejętności, nawyków i postaw. Kluczowym warunkiem przystosowania dzieci do warunków szkolnych jest wyuczenie ich wielu konkretnych i niezbędnych zachowań, które muszą stać się z czasem ich nawykami i przyzwyczajeniami, np.: zajmowanie miejsca w ławce, wyjmowanie przyborów szkolnych, układanie ich po cichu, kulturalny sposób porozumiewania się z nauczycielem i rówieśnikami.

 1. CELE OGÓLNE PROGRAMU

Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do krótkotrwałej i łatwej adaptacji w szkole.

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła.
 • Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli.
 • Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.
 • Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
 • Poznawanie osób pracujących w szkole (dyrektor, pedagog, psycholog, pielęgniarka, bibliotekarka, opiekunowie świetlicy) – umiejętność zachowania się w stosunku do nich.
 • Wdrażanie do podejmowania ról.
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.
 • Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę.
 • Integracja rodziców między sobą.
 • Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji.

III. PRZEWIDYWANE OŚIĄGNIĘCIA

 • Dziecko bezstresowo przechodzi z „zerówki” do I klasy.
 • Dziecko czuje się bezpiecznie w budynku szkolnym.
 • Wie, jak funkcjonuje szkoła i swobodnie porusza się po budynku szkolnym.
 • Dziecko jest akceptowane.
 • Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie.
 • Potrafi pracować w zespole.
 • Dziecko otoczone jest opieką pedagogiczno - psychologiczną, logopedyczną, reedukacyjną.
 • Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko i współpracuje z nauczycielem.
 • Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

 

zobacz również: