informacje dla rodziców - Organizacja pracy przedszkola i klas zerowych

 

Organizacja Pracy Przedszkola

Przedszkole (w tym także klasy zerowe) jest czynne w godzinach 5.30 – 16.00. W godzinach 5.30-8.00 wszystkie dzieci przedszkolne (także dzieci z klas zerowych) zbierają się w jednej sali przedszkolnej, tj.: w poniedziałki - w "Słoneczkach", we wtorki - w "Słoneczkach", w środy - w "Milutkach", w czwartki - w "Milutkach", w piątki - w "Jagódkach".

Prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola do godziny 8.45

 

Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie tj. w godzinach od 8.00 do 13.00 (obowiązuje wyłącznie opłata za wyżywienie dziecka).

 

Pobyt dziecka urodzonego w 2015 i 2014 r. w placówce poza godzinami realizacji podstawy programowej  jest bezpłatny.

Rodzice dzieci urodzonych w 2016 r. i młodszych zobowiązani są do uiszczania opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (8.00-13.00) . Wysokość opłat wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.

Wysokość miesięcznej opłaty stałej za w/w świadczenia stanowi iloczyn w/w opłaty i rzeczywistej liczby godzin uczestnictwa dziecka w zajęciach.

W naszym przedszkolu serwujemy podopiecznym 3 posiłki:

Śniadanie - o godzinie 9.00

Obiad – o godzinie 12.15

Podwieczorek – o godzinie 14.00

Dzieci zgłoszone do przedszkola do godziny 13.00 – korzystają z 2 posiłków dziennie – śniadanie i obiad.

Dzieci zgłoszone do przedszkola w pozostałych godzinach (13.00 – 16.00) - korzystają z 3 posiłków dziennie – śniadanie, obiad i podwieczorek.

Dzieci z klas zerowych po zgłoszeniu przez rodziców mogą korzystać z obiadów. W miesiącu wrześniu obiady wydawane są w sali przedszkolnej nr 5 w godzinach 13.00-13.30.

Obowiązujące stawki żywieniowe:

Śniadanie + obiad – 6,00 zł

Śniadanie + obiad + podwieczorek 7,00 zł

Obiad dla uczniów klas zerowych - 6 zł

 

Bardzo prosimy niezwłocznie poinformować Przedszkole o ewentualnych alergiach dziecka.

 

Usprawiedliwienie nieobecności/odliczanie opłaty za wyżywienie

należy zgłaszać wyłącznie SMS - nr tel.: 518 916 083

 

Przypominamy o obowiązku przyprowadzania dzieci zdrowych.

zobacz również: