programy, akcje i projekty - Innowacja pedagogiczna "Zdrowa i żwawa przedszkolna eko-zabawa"

„Zdrowa i żwawa przedszkolna eko-zabawa

 Niniejsza innowacja na temat zdrowia i edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym powstała, by pomóc przedszkolakom w pełni wykorzystać ich naturalną zdolność do przyswajania wiedzy. W szczególności przyswojenia wiedzy odnośnie zasad zdrowego stylu życia, które powinny być nieodłącznym elementem wychowania dzieci  w dzisiejszym świecie.

            Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, a także jak unikać sytuacji ryzykownych, mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, istotą pracy będzie więc zaznajomienie dzieci z ryzykiem, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia. Poza profilaktyką istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności, jak zachować się w sytuacjach stanowiących dla nich realne wyzwanie, tak by najmłodsi potrafili w razie konieczności służyć pomocą innym ludziom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji.

            Innowacja „Zdrowa i żwawa przedszkolna eko-zabawa” jest opracowana zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

 Opis, zakres i miejsce przeprowadzania innowacji.

 Innowacja pedagogiczna „Zdrowa i żwawa przedszkolna eko-zabawa” skierowana jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Program będzie realizowany w grupie 3-latków przez okres uczęszczania dzieci do przedszkola (4 lata). Realizowane w ramach programu treści z zakresu edukacji przyrodniczej  i zdrowotnej są ściśle ze sobą skorelowane. Wyznaczone zadania edukacyjne wynikające z treści programu zostaną przez dzieci osiągnięte za pomocą takich środków, jak: obserwacja, eksperyment, aktywne działanie. Program innowacji jest linearny - oparty na zasadach stopniowania trudności edukacyjnych. Innowacja realizowana będzie w godzinach pracy przedszkola podczas zajęć dydaktycznych.

Czas rozpoczęcia innowacji: rok szkolny 2017/2018. Miejscem realizacji niniejszej innowacji pedagogicznej jest Publiczne Przedszkole w Kietrzu. Publiczne Przedszkole w Kietrzu jest placówką miejską. Podjęte działania   z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej mają za zadanie, zgodnie z filozofią naszego przedszkola, nie tylko wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę, ale również rozwijanie umiejętności praktycznych opartych na działaniu. Całość wzbogacona zostanie o fachową literaturę, albumy, encyklopedie i ilustracje poglądowe. W podejmowane działania ekologiczne i zdrowotne zostanie włączona bliższa      i dalsza społeczność przedszkola. Zdobywana przez dzieci wiedza będzie ugruntowywana i wykorzystywana w praktyce dzięki udziałowi w akcjach, konkursach, wystawach i projektach o tematyce zbieżnej z treściami programu. organizowanych w najbliższym środowisku. Nasze działania ekologiczne i zdrowotne będą upowszechniane poprzez regularny udział w cyklicznie organizowanych akcjach społecznych, konkursach, imprezach, wycieczkach i spotkaniach z przedstawicielami środowiska lokalnego (leśnicy, działkowcy, hodowcy zwierząt, przedstawiciele służby medycznej) relacjonowanych na bieżąco na stronach internetowych przedszkola.

 Cele ogólne innowacji:

 Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzeniu zainteresowania nią, jak również ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne;

  • kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze;
  • kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą; podkreślenie konieczności ochrony przyrody i nie niszczenie jej bogactw;
  • promowanie zdrowego stylu życia i postawy proekologicznej;
  • kształtowanie w dzieciach świadomości znaczenia zdrowego odżywiania się, ruchu i dbania o własne zdrowie dla prawidłowego rozwoju;
  • kształtowanie w przedszkolakach potrzeby poszanowania przyrody;
  • propagowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

zobacz również: